Nhân sự Viện Nghiên cứu Nano

3/19/2019 4:11 PM

PGS.TS. Lê Anh Tuấn
Viện trưởng

h-index: 20, Citation=1555 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers:>80

(updated: March. 1, 2019)

Email:tuan.leanh@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV

TS. Trần Quang Huy

H-index: 19

Citation: >1410 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers: >55

(update: August. 1, 2019)

Email: huy.tranquang@phenikaa-uni.edu.vn

ORCID ID

Google Scholar

Researchgate

Full CV

TS. Vũ Ngọc Phan

h-index: 10; Citation =293 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers > 25

(updated: Feb. 1, 2019)

Email:phan.vungoc@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

https://orcid.org/0000-0001-6570-1316

Full CV

   

TS. Nguyễn Tiến Khí

h-index: 8, Citation= 145 (Google Scholar), ISI-Scopus paper > 8 (updated: May. 1, 2019)

Email:khi.nguyentien@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

https://orcid.org/0000-0001-8752-4816

Full CV

TS. Phạm Thị Lan Hương

h-index: 3, Citation= 27 (Google Scholar), ISI-Scopus paper > 8 (updated: Mar. 11, 2019)

Email:huong.phamthilan@phenikaa-uni.edu.vn

Google Sholar

Researchgate

https://orcid.org/0000-0002-4589-6985

Full CV

ThS. Hoàng Văn Tuấn

h-index: 2, Citation = 26 (Google Scholar), ISI-Scopus paper = 2 (updated: Feb. 1, 2019)

Email:tuan.hoangvan@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

Full CV