Hợp tác trong nước

2/22/2019 9:05 AM

Hợp tác trong nước

Viện Nghiên cứu Nano triển khai các hoạt động hợp tác chặt chẽ với một số các đơn vị nghiên cứu-đào tạo có uy tín ở trong nước như:

+ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: một số đơn vị hợp tác như Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST), Viện Đào tạo quốc tế về Khoa học vật liệu (ITIMS), Viện Kỹ thuật Hóa học,….

+ Khoa vật lý và công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội

+ Viện Khoa học vật liệu (IMS), Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

+ Học viện Khoa học và Công nghệ (GUST), Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

+ Viện vệ sinh dịch tễ trung ương, Bộ Y tế