Công nghệ Nano môi trường

2/22/2019 8:59 AM

Công nghệ Nano Môi trường:

  • Phát triển các vật liệu nano môi trường mới
  • Thiết bị quan trắc và kiểm soát môi trường
  • Công nghệ xử lý nước ứng dụng vật liệu nano
  • Công nghệ xúc tác ứng dụng vật liệu nano