Nhân sự Viện Nghiên cứu Nano

3/19/2019 4:11 PM

GS.TS. Lê Anh Tuấn
Viện trưởng

h-index: 20, Citation=1555 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers:>80

(updated: March. 1, 2019)

Email:tuan.leanh@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV

TS. Trần Quang Huy

Phó Viện trưởng

H-index: 19

Citation: >1410 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers: >55

(update: August. 1, 2019)

Email: huy.tranquang@phenikaa-uni.edu.vn

ORCID ID

Google Scholar

Researchgate

Full CV

TS. Vũ Ngọc Phan

h-index: 10; Citation =293 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers > 25

(updated: Feb. 1, 2019)

Email:phan.vungoc@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

https://orcid.org/0000-0001-6570-1316

Full CV

   

TS. Nguyễn Tiến Khí

h-index: 8, Citation= 145 (Google Scholar), ISI-Scopus paper > 8 (updated: May. 1, 2019)

Email:khi.nguyentien@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

https://orcid.org/0000-0001-8752-4816

Full CV

TS. Phạm Thị Lan Hương (thành viên nhóm nghiên cứu mạnh NEB Group)

h-index: 3, Citation= 27 (Google Scholar), ISI-Scopus paper > 8 (updated: Mar. 11, 2019)

Email:huong.phamthilan@phenikaa-uni.edu.vn

Google Sholar

Researchgate

https://orcid.org/0000-0002-4589-6985

Full CV

ThS. Hoàng Văn Tuấn

h-index: 2, Citation = 26 (Google Scholar), ISI-Scopus paper = 2 (updated: Feb. 1, 2019)

Email:tuan.hoangvan@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

Full CV

   TS.  Nguyễn Thị Thu Thủy
h-index:7, Citation=509 (Google Scholar), ISI-Scopus paper = 11 (updated: Dec. 12, 2019)
 Email: mailto:thuy.nguyenthithu@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV
   ThS. Phạm Thị Tuyết Nhung

h-index: 2, Citation = 25 (Google Scholar), ISI-Scopus paper= 8 
(updated: Dec. 2019)

 

Email: nhung.phamthituyet@phenikaa uni.edu.vn

https://scholar.google.com/citations?pli=1&user=FLuKuMQAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Tuyet_Pham7

Full CV