Phòng nghiên cứu chức năng

2/22/2019 8:42 AM

Chức năng của các phòng nghiên cứu: là đơn vị chính chủ trì việc thực hiện nghiên cứu và phát triển các công nghệ nano mới định hướng ứng dụng trong một số lĩnh vực quan trọng như y sinh, môi trường, năng lượng và nông nghiệp, trong đó bốn (04) hướng nghiên cứu chính ưu tiên phát triển bao gồm:

  • Công nghệ Nano Y sinh
  • Công nghệ Nano Môi trường
  • Công nghệ Nano Năng lượng
  • Công nghệ Nano Nông nghiệp