Văn phòng Viện

2/22/2019 8:42 AM

Văn phòng viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng về (i) công tác tổ chức và quản lý nhân sự, (ii) công tác hành chính, quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ, lễ tân đối ngoại, (iii) công tác tài chính – kế toán, (iv) công tác xây dựng và ban hành các văn bản; (v) thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Lãnh đạo Viện.