Phân công nhiệm vụ đối với một số cán bộ Viện nghiên cứu Nano

6/9/2020 10:29 AM

Để giúp việc cho lãnh đạo viện về các mặt hoạt động của Viện. Viện trưởng Viện nghiên cứu Nano đã có Quyết định số 02/QĐ-ĐHP-PHENA về việc phân công nhiệm vụ đối với một số cán bộ thuộc Viện cụ thể như sau:

TT

Họ tên, học hàm, học vị

Công việc đảm nhiệm

Ghi chú

1

TS. Vũ Ngọc Phan

Trợ lý nhân sự

 

2

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Trợ lý khoa học

Phụ trách công đoàn Viện

3

TS. Nguyễn Tiến Khí

Trợ lý đào tạo

Phụ trách website Viện và nhóm nghiên cứu

4

TS. Ngô Xuân Đinh

Quản lý phòng thí nghiệm

 

5

ThS. Hoàng Văn Tuấn

Phụ trách Văn phòng Viện

 

 

Quyết định số  02/QĐ-ĐHP-PHENA ngày  08/6/2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nano (xem tại đây)