Phân công nhiệm vụ đối với một số cán bộ Viện nghiên cứu Nano

12/31/2020 3:32 PM

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-ĐHP và 362/QĐ-ĐHP-TCHCQT của Hiệu trưởng Trường Đại học PHENIKAA về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu Nano. Viện trưởng Viện nghiên cứu Nano đã có Quyết định số 03/QĐ-ĐHP-PHENA về việc phân công nhiệm vụ đối với một số cán bộ thuộc Viện cụ thể như sau:

STT

Cán bộ

Công việc đảm nhiệm

Ghi chú

1

ThS. TLNC. Phạm Thị Tuyết Nhung

Phụ trách công tác quản trị website, fanpage của Viện và công tác NCKH

 

2

ThS. Hoàng Văn Tuấn

Phụ trách công tác phát triển sản phẩm và công nghệ

 

3

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Phụ trách công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự

 

4

TS. Ngô Xuân Đinh

Phụ trách công tác quản lý chung các thiết bị PTN, tài sản cơ sở vật chất của Viện

 

5

ThS. Phạm Thị Ánh Nguyệt

Tổng hợp và hoàn thành các công việc liên quan đến Hành chính – Văn phòng

 

6

TLNC. Nguyễn Tuấn Anh

Hỗ trợ công tác phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất của Viện

 

7

TLNC. Trần Ngọc Lân

8

TLNC. Nguyễn Thị Huế

Hỗ trợ công tác phục vụ cộng đồng và công tác phát triển sản phẩm công nghệ của Viện

 

9

TLNC. Nguyễn Lê Nhật Trang

10

NCS. Nguyễn Xuân Quang

 

Thông tin chi tiết xem tại: Quyết đinh số 03//QĐ-ĐHP-PHENA