Công bố khoa học mới_10-June-2020

6/24/2020 3:38 PM

Công trình khoa học với tiêu đề “Enhanced adsorption efficiency of inorganic chromium (VI) ions by using carbon-encapsulated hematite nanocubes” của nhóm nghiên cứu “Vật liệu Nano Y sinh-Môi trường-NEB Group”-Trường Đại học Phenikaaa vừa được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành khoa học vật liệu thuộc danh mục ISI-Scopus Journal of Science: Advanced Materials and Devices (Q1, theo Scimago ).

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100868089&tip=sid&clean=0

Trong công trình này, nhóm nghiên cứu NEB Group đã phát triển thành công một hệ vật liệu mới có cấu trúc nano dạng lõi-vỏ với phần lõi là các nano tinh thể α-Fe2O3 hình lập phương được bao bọc bởi một lớp vỏ carbon. Hệ vật liệu nano lõi-vỏ α-Fe2O3@C đã được tổng hợp theo phương pháp thủy nhiệt 02 bước, với chi phí thấp và có thể sản xuất ở quy mô lớn. Điểm đặc biệt lý thú là hệ vật liệu nano lõi-vỏ α-Fe2O3@C này có khả năng hấp phụ với hiệu suất rất cao ion Cr(VI) ~ 97,6% trong dung dịch nước. Giá trị dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu đạt được trong nghiên cứu này ~ 76.92 mg/g. Ngoài ra hệ vật liệu nano lõi-vỏ α-Fe2O3@C này có khả năng thu hồi và tái sử dụng nhiều lần, thử nghiệm trong thực tế cho thấy sau 03 lần tái sử dụng hiệu suất hấp phụ vẫn đạt được rất cao hơn 93%. Nghiên cứu này mở ra khả năng ứng dụng các hệ vật liệu nano mới có từ tính ứng dụng trong các công nghệ hấp phụ và xử lý các chất ô nhiễm môi trường nước với hiệu quả và chi phí hợp lý.

Tham khảo chi tiết công trình khoa học: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468217920300484