Quá trình phát triển

26/2/2019 161 lượt xem
Quá trình phát triển của Viện Nghiên cứu nano. Viện Nghiên cứu nano là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Trường Đại học PHENIKAA được thành lập theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHP-HĐQT ngày 27/02/2019 và Quyết ...