Giới thiệu chung

22/2/2019 229 lượt xem
Viện Nghiên cứu Nano là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Trường Đại học PHENIKAA được thành lập theo Nghị Quyết số 02/NQ-ĐHP-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 27/02/2019 và Quyết định ...