- Viện Nghiên cứu nano  là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Trường Đại học Phenikaa được thành lập theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHP-HĐQT ngày 27/02/2019 và Quyết định số 53/2019/QĐ-ĐHP ngày 27/02/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa.

                  - Viện hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan, chịu sự quản lý của các cơ quan                            Nhà nước có thẩm quyền.

                  - Viện là tổ chức khoa học công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại kho bạc và ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

                  - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: VIỆN NGHIÊN CỨU NANO

                  - Tên đầy đủ bằng tiếng nước ngoài: PHENIKAA UNIVERSITY NANO INSTITUTE

                  - Tên viết tắt: PHENA

Nhân sự Viện Nghiên cứu
Viện trưởng-GS.TS. Lê Anh Tuấn
Viện trưởng-GS.TS. Lê Anh Tuấn  
Phó Viện trưởng- TS. Trần Quang Huy
Phó Viện trưởng-phụ trách Khoa học-Công nghệ  

Văn phòng Viện
Văn phòng Viện  
Phòng nghiên cứu chức năng
Phòng nghiên cứu chức năng  
Phòng dịch vụ khoa học-kỹ thuật
Phòng dịch vụ khoa học-kỹ thuật  
Trung tâm sản xuất thử nghiệm và ứng dụng công nghệ
Trung tâm sản xuất thử nghiệm và ứng dụng công nghệ