Công nghệ Nano Y sinh
Công nghệ Nano Y sinh  
Công nghệ Nano môi trường
Công nghệ Nano môi trường  
Công nghệ Nano năng lượng
Công nghệ Nano năng lượng  
Công nghệ Nano nông nghiệp
Công nghệ Nano nông nghiệp  

Bằng sáng chế
Bằng sáng chế  
Bài báo trong nước-Kỷ yếu hội nghị trong nước
Bài báo trong nước-Kỷ yếu hội nghị trong nước  
Bài báo ISI/Scopus
Bài báo ISI/Scopus