Thông báo mời dự Seminar
Bài báo cáo với nhan đề: "Health challenges, Application of Biomedical Technology, and Future collaboration"  
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG POSTDOC VÀ TRỢ LÝ NGHIÊN CỨU
Nhóm nghiên cứu mạnh “Vật liệu Nano Y sinh – Môi trường-NEB Group”, Trường Đại học PHENIKAA tuyển ứng viên cho các vị trí Nghiên cứu sau Tiến sĩ (Postdoc) và Trợ lý nghiên cứu (Assistant Researcher)  

Công bố khoa học mới_10-June-2020
Công trình khoa học với tiêu đề “Enhanced adsorption efficiency of inorganic chromium (VI) ions by using carbon-encapsulated hematite nanocubes” của nhóm nghiên cứu “Vật liệu Nano Y sinh-Môi trường-NEB Group”-Trường Đại học Phenikaaa vừa được chấp nhận đăng trên ...